Játékszabályok

NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLY

 

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a Patricius Borház Kft.

Székhely: 3917 Bodrogkisfalud, 3357. hrsz.

Adószám: 12787816-2-05

Cégjegyzékszám: 05 09 009423

(továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott Facebook oldalán futó „Patricius Villámjáték”-ra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

 

2. Kik vehetnek részt a játékban?

 • A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). 
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. 
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
 • A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
 • Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

3. A játék időtartama, menete

A játék időtartama: 2020. március 29. – április 7. 12:00

Nyertesek száma: 1 fő

 

Nyeremény:

Véletlenszerű sorsolással kiválasztott, az üzenőfali bejegyzésben foglalt kérdésre helyes választ adó nyertes nyereménye: 6 palackból álló Particius borválogatás:

 • 1 palack Patricius Tokaji Sárgamuskotály 2018;
 • 1 palack Patricius Tokaji Furmint 2018;
 • 1 palack Patricius Tokaji Furmint Selection;
 • 1 palack Patiricius Tokaji Green Furmint (Bio) 2017;
 • 1 palack Patricius Giorgio Frizzante 2019;
 • 1 palack Patricius Pezsgő 2015.

A nyereményhez kapcsolódó adók megfizetését Szervező teljes egészében átvállalja.

 

Sorsolás és eredményhirdetés: 2020. április 7. 18:00

 

A játék menete: A játékosoknak a Patricius Borház hivatalos Facebook oldalán (@patriciusborhaz) üzenőfali bejegyzés formájában megfogalmazott Nyereményjáték feladatot kell végrehajtaniuk.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Patricius Borház Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia:  Like-old a posztot és válaszolj helyesen a kérdésre a megadott határidőn belül.

A nyertest a kérdésre helyesen válaszolók adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a www.facebooknyertes.com alkalmazás segítségével.

 

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a Játékosok között a 3. pontban részletezett nyeremény kerül kisorsolásra.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyertest gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.facebooknyertes.com

A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 10 órán belül.

Pótnyerteseket hirdetünk.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 •  ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • ha az értesítő levélre 1 munkanapon belül nem válaszol;
 • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
 • ha a 3. pontban írtak szerinti nyereményadó bevalláshoz szükséges személyes adatait nem adja meg a Szervezőnek

 

5. Nyertesek értesítése

 

A nyertesekkel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például szállítási cím) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

 

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük.

A nyereményt Szervező házhozszállítással vagy személyes átvétel esetén a Patricius Borház székhelyén (3917 Bodrogkisfalud, Várhegy dűlő, 3357. hrsz.) bocsátja a Nyertes részére.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

8. Adatkezelés és adatvédelem

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatónkat az alábbi címen olvashatja el: https://patricius.hu/hu/adatvedelem/

 

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból.

 

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

A Játék semmilyen módon sem szponzorált, hozzájárult vagy adminisztrált a Facebook-tól vagy a Facebook által, és nem is áll azzal semmilyen kapcsolatban! A Facebook nem vonható felelősségre bármilyen szabálytalanság vagy reklamáció esetében!