Játékszabályok

NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLY -  „1 nyertes, 2 Giorgio”

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a Patricius Borház Kft.

Székhely: 3917 Bodrogkisfalud, 3357. hrsz.

Adószám: 12787816-2-05

Cégjegyzékszám: 05 09 009423

(továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott Instagram oldalán (@patriciusborhaz) futó „1 nyertes, 2 Giorgio!”-ra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

 • A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). 
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. 
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
 • A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
 • Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

A játék időtartama: 2021. április 6. – 2021. április. 11. 14:00

Nyertesek száma: 1 fő

Nyeremény:

Véletlenszerű sorsolással kiválasztott, az üzenőfali bejegyzésben foglalt utasításokat végrehajtó nyertes nyereménye: 2 palack Patricius Giorgio

A nyereményhez kapcsolódó adók megfizetését Szervező teljes egészében átvállalja.

 

Sorsolás és eredményhirdetés: 2021. április 11. 16:00

A játék menete: A játékosoknak a Patricius Borház hivatalos Instagram oldalán (@patriciusborhaz) közzétett „1 nyertes, 2 Giorgio” című bejegyzésben megfogalmazott Nyereményjáték feladatot kell végrehajtaniuk.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Patricius Borház Instagram oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia. A nyertes a kérdésre válaszolók adatbázisából véletlenszerűen kerül kiválasztásra.

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a Játékosok között a 3. pontban részletezett nyeremény kerül kisorsolásra.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyertes nevét a játék posztja alatt kommentben tesszük közzé legkésőbb 2021. április 11. 16:00-kor.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 •  ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • ha az értesítő levélre 1 munkanapon belül nem válaszol;
 • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
 • ha a 3. pontban írtak szerinti nyereményadó bevalláshoz szükséges személyes adatait nem adja meg a Szervezőnek

5. Nyertesek értesítése

A nyertes nevét a játék poszt alatt kommentben hirdetjük ki és kérjük, hogy vegyék fel velünk a kapcsolatot privát üzenetben, hogy egyeztessük velük a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például szállítási cím) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük.

A nyereményt Szervező házhozszállítással vagy személyes átvétel esetén a Patricius Borház székhelyén (3917 Bodrogkisfalud, Várhegy dűlő, 3357. hrsz.) bocsátja a Nyertes részére.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatónkat az alábbi címen olvashatja el: https://patricius.hu/hu/adatvedelem/

Hozzájáruló nyilatkozat: a személyes adatot szolgáló érintett külön írásbeli engedély nélkül, a nyereményjátékban, illetve a regisztrációban történő részvétellel kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez, ezen adat kizárólag a nyereményjáték céljából és annak ideiég kerül felhasználásra. Harmadik személynek nem kerül továbbításra.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

A Játék semmilyen módon sem szponzorált, hozzájárult vagy adminisztrált az Instagramtól vagy az Instagram által, és nem is áll azzal semmilyen kapcsolatban! Az Instagram nem vonható felelősségre bármilyen szabálytalanság vagy reklamáció esetében!

 

Kelt: Bordogkisfalud, 2021. 04. 06.